Chat z konsultantem

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.jazgot.zamawiamy.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklep.jazgot.com.pl  jest prowadzony przez firmę:

Firma:

JAZGOT Sp. z o. o. sp. kom. 

36-004 Łąka, 260M Łąka

NIP 5170379314
Regon 366397749


3. Adres do korespondencji:

JAZGOT Sp. z o. o. sp. kom.

36-004 Łąka, 260M Łąka4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.jazgot.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11:30, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Jazgot Sp. z o. o. sp. kom. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10.  zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.jazgot.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Jazgot Sp. z o.o. Sp. kom. zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny zakupionych towarów w przypadkach ich wysyłki na adresy zagraniczne, poza obszarem Polski. 

13. Jazgot Sp. z o. o. sp. kom.  wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

14. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową. Istnieje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin sklepu obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.jazgot.zamawiamy.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklep.jazgot.com.pl  jest prowadzony przez firmę:

JAZGOT Sp. z o. o. sp. kom.

36-004 Łąka, 260M Łąka

NIP 5170379314
Regon 366397749

Numer KRS: 0000659637 zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

3. Adres do korespondencji:

JAZGOT Sp. z o. o. sp. kom. 

36-004 Łąka, 260M Łąka

4. Zakup w sklepie internetowym www.jazgot.zamawiamy.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) JAZGOT - Jazgot Sp. z o. o. sp. kom. z siedzibą w Łące 260M.

2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez JAZGOT dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.jazgot.com.pl

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z JAZGOT  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika (rejestracja), dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego www.sklep.jazgot.com.pl skompletować zamówienie, założyć Konto Klienta (zarejestrować się) lub zalogować się (jeśli Klient posiada już Konto), wybrać adres dostawy, sposób płatności, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

Naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie JAZGOT Sp. z o. o. sp. kom. oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.


3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, JAZGOT zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

7. JAZGOT zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

9. JAZGOT wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

10. JAZGOT prowadzi sprzedaż wysyłkową. Istnieje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

11. Towar dostarczany jest tylko w dni robocze.

12. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przelewem, powinien uiścić cenę całkowitą zamówienia w ciągu 1 dnia od otrzymania od JAZGOT wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.

13.   JAZGOT zastrzega sobie prawo, że w przypadku wystąpienia reklamacji, usterek lub zwrotu urządzeń nabywca zobowiązuje się we własnym zakresie do zapakowania i zabezpieczenia do transportu towaru zgodnie z  wytycznymi sprzedawcy tj. JAZGOT.  


III. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując JAZGOT o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: JAZGOT Sp. z o. o. sp. kom.  36-004 Łąka, 260M Łąka z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@jazgot.com.pl lub andrzej@jazgot.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważana jest wówczas za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim JAZGOT przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował JAZGOT o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: JAZGOT Sp. z o. o. sp. kom. 36-004 Łąka, 260M Łąka , z dopiskiem „Zwrot”.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy JAZGOT niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez JAZGOT.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez JAZGOT przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. JAZGOT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

         13.  JAZGOT zastrzega sobie prawo, że w przypadku wystąpienia reklamacji, zwrotu lub usterek, nabywca zobowiązuje się zadbać o odesłanie towarów tj. wózków paletowych elektrycznych, zapakowując je na paletę i         odpowiednio zabezpieczając do transportu. Czynności te zostaną wykonane we własnym zakresie przez nabywcę, zgłaszającego wystąpienie reklamacji, zwrotu lub usterek zakupionego towaru.

IV. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. JAZGOT jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. JAZGOT ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje na piśmie można składać za pośrednictwem poczty na adres:

JAZGOT Sp. z o. o. sp. kom. 

36-004 Łąka, 260M Łąka, z dopiskiem „Reklamacja”.

 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć JAZGOT dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury.
 2. JAZGOT rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, JAZGOT zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. JAZGOT zastrzega sobie prawo, że w przypadku wystąpienia reklamacji, usterek lub zwrotu urządzeń  nabywca zobowiązuje się we własnym zakresie do zapakowania i zabezpieczenia do transportu towaru zgodnie z   wytycznymi sprzedawcy tj. JAZGOT.

V. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

VI. Sposoby płatności dostępne w sklep.jazgot.com.pl

za pobraniem - metoda płatności pozwalająca na uregulowanie zapłaty podczas osobistego odbioru zakupionego towaru dostarczonego kurierem. Wartość zakupu dla metody płatności "za pobraniem" nie może przekroczyć 9500 zl.

gotówka lub płatność kartą -  metoda płatności pozwalająca na uregulowanie zapłaty za zakupiony towar bezpośrednio w jednostce firmy Jazgot Sp. z o.o. sp. kom. po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru

płatność on-line - metoda płatności pozwalająca na uregulowanie zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności Pay-U.  Wybrana metoda płatności przyśpiesza realizację złożonego zamówienia. Dokonanie 'płatności on-line' jest możlwie przy wybraniu jednego ze sposobów:

- przelewu elektronicznego w banku współpracującego z Pay-U

- przelewu tradycyjnego

- konta Pay-U

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie JAZGOT w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (JAZGOT Sp. z o. o. sp. kom. 36-004 Łąka, 260M Łąka, z dopiskiem „Zwrot” . adresy e-mail: sklep@jazgot.com.pl, andrzej@jazgot.com.pl

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie JAZGOT w ciągu 14 dni.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, JAZGOT zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez JAZGOT, standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność -  z wyjątkiem płatności za pobraniem. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu.

JAZGOT zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

JAZGOT Sp. z o. o. sp. kom. 36-004 Łąka, 260M Łąka,

z dopiskiem „Zwrot” .

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.


Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: JAZGOT Sp. z o. o. sp. kom. 36-004 Łąka, 260M Łąka,

e-mail: sklep@jazgot.com.pl, andrzej@jazgot.com.pl


Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp.

Nazwa

Symbol /rozmiar

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) ………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………..

 

Adres konsumenta(-ów)  ----------------------------------------------------------------------------------

 
-------------------------------------------------

                                                                                                       Podpis konsumenta(-ów)

Data: -------------------------------

(*) Niepotrzebne skreślić.